Choose your language

English    فارسی

پیش بینی آب و هوا


موقعیت مرکز

مرکز تربیت مربی

اوقات شرعی


شنبه 6/3/1396

      تذکر مهم      

قابل توجه کلیه مربیان ثبت نام شده در دوره های سایت سامانه مدیریت آموزشی(lms) با توجه به رویه جدید عملکرد سیستم کلیه اطلاعات مهم بازآموزان از اطلاعات ثبت شده مربیان استخراج می گردد لطفاً نسبت به اصلاح و درج اطلاعات دقیق در سایت سامانه مدیریت آموزشی(همین سایت) قبل از شرکت در دوره اقدام گردد در غیر اینصورت اطلاعات نادرست ممکن است در گواهینامه های شرکت کنندگان ثبت گردد و یا از صدور گواهینامه برای افرادی که اطلاعات ناقص دارند خودداری گردد.