شما دپارتمان فناوری اطلاعات(IT) را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
ICDL (Core level)30ITC-IT-001تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MICROSOFT WORD 2003 (core level)30ITC-IT-100تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MICROSOFT WORD 2003 (Expert level)30ITC-IT-101تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Microsoft excel 2003 (Core level)30ITC-IT-120تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MICROSOFT Excel 2003 (Expert level)30ITC-IT-121تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MICROSOFT Access 2003 (Core Level)30ITC-IT-130تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MICROSOFT Access 2003 (Expert Level)30ITC-IT-131تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MICROSOFT Power Point 2003 (Core Level)(ICDL CORE)30ITC-IT-140تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MICROSOFT Power Point 2003 (Expert Level)(ICDL Adv30ITC-IT-141تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MICROSOFT Outlook 2003 (Core Level)30ITC-IT-150تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MICROSOFT Outlook 2003 (Expert Level)30ITC-IT-151تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنيسين فني سخت افزار +A60ITC-IT-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CompTIA - Network +30ITC-IT-210تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CompTIA Security+60ITC-IT-220تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CompTIA Linux+(Core Level)30ITC-IT-230تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Switching & Power Supply60ITC-IT-290تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Monitor60ITC-IT-291تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Install & Configure Windows XP Professional60ITC-IT-300تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MCSE/MCSA (Windows Server 2003 (Exam-70-290))60ITC-IT-301تقویم های آموزشی دانلود دانلود
زير ساخت هاي شبکهMCSE/MCSA (Implementing Windows S60ITC-IT-302تقویم های آموزشی دانلود دانلود
planing and Managing a Microsoft Windows Server Ne60ITC-IT-303تقویم های آموزشی دانلود دانلود
planing and Managing a Microsoft Windows Server 2060ITC-IT-304تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پياده سازي شبکه مبتني بر ISA SERVER30ITC-IT-305تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MCSE/MCSA (Designing Security for Microsoft Window60ITC-IT-306تقویم های آموزشی دانلود دانلود
UML30ITC-IT-390تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CCNA course1 (networking basic)60ITC-IT-400تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پيکر بندي روترهاي سيسکوCCNA 260ITC-IT-401تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CCNA course3 (switching Basics and intermediate Ro60ITC-IT-403تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CCNA course4 (WAN Technologies)60ITC-IT-404تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CCNP (Building Scalable Cisco Inter Networks (BSCI60ITC-IT-410تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CCNP (building Cisco Multilayer Switched Network (60ITC-IT-411تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CCNP (building Cisco Remote Access Networks(BCRAN)60ITC-IT-412تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CCNP (Cisco Inter network Troubleshooting support)60ITC-IT-413تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CCNP (Cisco Certified Security Professional (CCSP)60ITC-IT-414تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Certified Wireless Network Administrator (CWNA) ش30ITC-IT-450تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ISP (install & runing)60ITC-IT-490تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کد نويسي HTML30ITC-IT-500تقویم های آموزشی دانلود دانلود
XML30ITC-IT-501تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PHP30ITC-IT-510تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ASP.NET60ITC-IT-520تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي صفحات وب مقدماتي60ITC-IT-550تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CIW Database Specialist Series database Design Met60ITC-IT-551تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CIW Security professional Series Network Security 30ITC-IT-552تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CISCO-SNAF-642-524مقدماتی30ITC-IT-420تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CIW Server Administrator Series Internet System Ma60ITC-IT-554تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CIW Database Specialist Series Building database C60ITC-IT-555تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CIW languages series java script fundamentals30ITC-IT-556تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Photoshop60ITC-IT-600تقویم های آموزشی دانلود دانلود
corel Draw30ITC-IT-610تقویم های آموزشی دانلود دانلود
FREEHAND30ITC-IT-620تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Dreamweaver30ITC-IT-630تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Flash30ITC-IT-640تقویم های آموزشی دانلود دانلود
C++ programing (Basic)30ITC-IT-700تقویم های آموزشی دانلود دانلود
c#.net30ITC-IT-720تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Dephi30ITC-IT-730تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Visual Basic(I)30ITC-IT-740تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Visual Basic (II)30ITC-IT-741تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Visual Basic.net (I)30ITC-IT-750تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Visual Basic.net (II)60ITC-IT-751تقویم های آموزشی دانلود دانلود
RUP60ITC-IT-791تقویم های آموزشی دانلود دانلود
SQL Server 7.030ITC-IT-810تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Spss30ITC-IT-910تقویم های آموزشی دانلود دانلود
linux server30ITC-IT-231تقویم های آموزشی دانلود دانلود
java script (development)60ITC-IT-530تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MS PROJECT مقدماتی30ITC-IT-920تقویم های آموزشی دانلود دانلود
programing with java60ITC-IT-760تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش GPS30ITC-IT-925تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كاربرد GPS در علوم مهندسي30ITC-IT-921تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ILLUSTRATOR30ITC-IT-650تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ساخت و مديريت وبلاگ30ITC-IT-590تقویم های آموزشی دانلود دانلود
dream weaver پيشرفته30ITC-IT-631تقویم های آموزشی دانلود دانلود
flashپيشرفته30ITC-IT-941تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MCTS configuration windows vista60ITC-IT-310تقویم های آموزشی دانلود دانلود
linux network administrator30ITC-IT-232تقویم های آموزشی دانلود دانلود
microsoft visio30ITC-IT-160تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كاربر اطلاعات جغرافيائي gis30ITC-IT-923تقویم های آموزشی دانلود دانلود
demoshild30ITC-IT-665تقویم های آموزشی دانلود دانلود
poser مقدماتي30ITC-IT-615تقویم های آموزشی دانلود دانلود
poser پيشرفته30ITC-IT-616تقویم های آموزشی دانلود دانلود
java script30ITC-IT-530تقویم های آموزشی دانلود دانلود
adobe go live30ITC-IT-605تقویم های آموزشی دانلود دانلود
zbrush30ITC-IT-645تقویم های آموزشی دانلود دانلود
working model30ITC-IT-660تقویم های آموزشی دانلود دانلود
photo impact30ITC-IT-608تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنيكهاي پيشرفته فتوشاپ30ITC-IT-602تقویم های آموزشی دانلود دانلود
css آموزش زبان30ITC-IT-505تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CCNA VOIP(basic30ITC-IT-506تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CCNA TEST30ITC-IT-507تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نصب و راه اندازي وب سرور30ITC-IT-307تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Excel200730ITC-IT-122تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Power Point 200730ITC-IT-142تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Front Page 200730ITC-IT-670تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تجربه اندوزی حرفه ای(کارورزی در صنعت)30ITC-IT-777تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ASP.NET30ITC-IT-520/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
WINDOWS 760ITC-IT-311تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CISCO-SNAF-642-524پیشرفته30ITC-IT-421تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ACCESS 2007-مقدماتی30ITC-IT-132تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کابل کشی ساخت یافته مقدماتی-STRUCTURED CABLING30ITC-IT-460تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کابل کشی ساخت یافته پیشرفته-STRUCTURED CABLING30ITC-IT-461تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MICROSOFT WORD 2007 مقدماتی30ITC-IT-102تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شهروند الکترونیک_E-CITIZEN60ITC-IT-010تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Share Point Designer30ITC-IT-930تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Share Point Server60ITC-IT-931تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برنامه های ویندوزی #C30ITC-IT-721تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مباحث پیشرفته #C30ITC-IT-722تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بانک اطلاعاتی #C30ITC-IT-723تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برنامه نویسی تحت وب #C30ITC-IT-724تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گرافیکی و موبایل برنامه های #C30ITC-IT-725تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT 2007پیشرفته30ITC-IT-940تقویم های آموزشی دانلود دانلود
WORD 200730ITC-IT-102تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هکر قانونمند Course1 CEH30ITC-IT-240تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هکر قانونمندCourse2 CEH30ITC-IT-241تقویم های آموزشی دانلود دانلود
smm(storage media managment)30ITC-IT-320تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ISMS(information security managment system)30ITC-IT-425تقویم های آموزشی دانلود دانلود
J query30ITC-IT-560تقویم های آموزشی دانلود دانلود
fire work30ITC-IT-570تقویم های آموزشی دانلود دانلود
linux professional Debian60ITC-IT-233تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیرات printer30ITC-IT-206تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیرات الکترونیکی سخت افزار کامپیوتر( مقدماتی)30ITC-IT-205تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CCNA course2 router basic30ITC-IT-401/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MCITP windows 7 مقدماتی30ITC-IT-311/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CCNA Course2(Configuration Switch Router Basic)30ITC-IT-402/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مقدماتی+ Security30ITC-IT_220/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
منابع تغذیه سوئیچینگ30ITC-IT-290/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CCNA Course2(configration Routre Basic)30ITC-IT-401/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی سایت با نرم افزار جوملا(مقدماتی)30ITC-IT-942تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با Windows830ITC-IT-313تقویم های آموزشی دانلود دانلود
UBUNTU12.0430ITC-IT-234تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنیسین فنی سخت افزار A+30ITC-IT-200/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت پروژه های نرم افزاری -طرح ریزی و تخمین30ITC-IT-391تقویم های آموزشی دانلود دانلود
توسعه نرم افزار-تحلیل و طراحی شی گرا30ITC-IT-390/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
زبان برنامه نویسی جاوا30ITC-IT-760/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MCTIP:Enterprise Administrator Server2008 مقدماتی30ITC-IT-312/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MCITP:Enterprise Administrator Server 2008 پیشرفته30ITC-IT-312/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MCITP:Configuring Windows 7 7-6800 (پیشرفته)30ITC-IT-311/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت سرویسهای مجازی سازیVsphere5 (مقدماتی)30ITC-IT-330/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت سرویسهای مجازی سازیVsphere5 (پیشرفته)30ITC-IT-330/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت(Hyper-V)30ITC-IT-312/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت میزبانی وب(Hasting Class)30ITC-IT-540تقویم های آموزشی دانلود دانلود
SQL SERVER 201230ITC-IT-810/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MS project 201030ITC-IT-920/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MCSA:Configuring Windows8,1 70-68730ITC-IT-314تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MCSAInstalling and Configuring Windows Server 201230ITC-IT-315تقویم های آموزشی دانلود دانلود
متلب مقدماتی Matlab130ITC-IT-770/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MCSA:Administering Windows Server 2012(70-41130ITC-IT-316تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MCSA:Configuring Advanced WindowsServer2012(70-41230ITC-IT-317تقویم های آموزشی دانلود دانلود
توسعه دهنده برنامه اندرویدAndroid30ITC-IT-780تقویم های آموزشی دانلود دانلود
متخصص ارشد برنامه نویسی اندرویدAndroid30ITC-IT-781تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MCSA:Supporting Windows8.130ITC-IT-314/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
MTCNA سیستم عامل و پیکربندی مسیریابهای میکروتیک30ITC-IT-430تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera30ITC-IT-919تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Photo Shop30ITC-IT-600/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آزمون تخصصی رشته IT)1ITC-IT-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش رشته IT)1ITC-IT-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-IT-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آموزش عمومی1ITC-IT-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تولیدمحتوای الکترونیکی بانرم افزار Adobe Captivate30ITC-IT-1000تقویم های آموزشی دانلود دانلود