شما دپارتمان فناوري آموزشي را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
زيبايي شناسي60ITC-AV-101تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عكاسي آنالوگ60ITC-AV-102تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عكاسي ديحيتال60ITC-AV-103تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول سناريو نويسي آموزشي ( مستند )30ITC-AV-104تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مباني فني تصويربرداري30ITC-AV-105تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كار با دوربينHD30ITC-AV-106تقویم های آموزشی دانلود دانلود
صدابرداري بر روي صحنه30ITC-AV-107تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نور پردازي و كنترل نور صحنه30ITC-AV-108تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنيك هاي هنري تصويربرداري30ITC-AV-109تقویم های آموزشی دانلود دانلود
توانايي برنامه ريزي و اجراي روند تصويربرداري و كار30ITC-AV-110تقویم های آموزشی دانلود دانلود
زيبايي شناسي تصوير و تدوين30ITC-AV-111تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پروژه30ITC-AV-112تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ساختار تدوين60ITC-AV-113تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار استوديو پلاس60ITC-AV-114تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار يوليد مديا استوديو60ITC-AV-115تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار پريمير پرو2CS360ITC-AV-116تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار اديوس60ITC-AV-117تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار اويد ليكويد60ITC-AV-118تقویم های آموزشی دانلود دانلود
افترافكت60ITC-AV-119تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روش هاي ارائه مطلب و استفاده از وسايل كمك آموزشي نوين60ITC-AV-201تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار فلش سطح 160ITC-AV-301تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كد نويسي در فلش سطح 260ITC-AV-302تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كد نويسي در فلش سطح 360ITC-AV-303تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max ( سناريو نويسي )60ITC-AV-304تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (طراحي 1 )30ITC-AV-305تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (طراحي 2 )30ITC-AV-306تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (طراحي 3 )30ITC-AV-307تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (ساخت اشياء 1 )60ITC-AV-308تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (ساخت اشياء 2 )30ITC-AV-309تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (ساخت اشياء 3 )30ITC-AV-310تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (ساخت اشياء 4 )60ITC-AV-311تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش ساخت مو )60ITC-AV-312تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش طراحي لباس )60ITC-AV-313تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max – Scene Designer(گرايش ساخت اشياء )60ITC-AV-314تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max – Scene Designer(گرايش طراحي صحنه)30ITC-AV-315تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش طراحي Background )60ITC-AV-316تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش پويانمايي ) سطح 160ITC-AV-317تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش پويانمايي ) سطح a 230ITC-AV-318تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش پويانمايي ) سطح b 230ITC-AV-319تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش پويانمايي ) سطح a 360ITC-AV-320تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش پويانمايي ) سطح b 330ITC-AV-321تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش پويانمايي ) سطح c 360ITC-AV-322تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش پويانمايي ) سطح 460ITC-AV-323تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش نورپردازي ) سطح 130ITC-AV-324تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش نورپردازي ) سطح 230ITC-AV-325تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش نورپردازي ) سطح 330ITC-AV-326تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش دوربين ) سطح 130ITC-AV-327تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش دوربين ) سطح 230ITC-AV-328تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (ماده دهي ) سطح 160ITC-AV-329تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (ماده دهي ) سطح230ITC-AV-330تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (ماده دهي ) سطح360ITC-AV-331تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش ارائه خروجي نهايي و لايه بندي پروژه )60ITC-AV-332تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش جلوه هاي ويژه ) سطح 160ITC-AV-333تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش جلوه هاي ويژه ) سطح 260ITC-AV-334تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش جلوه هاي ويژه ) سطح 360ITC-AV-335تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش موسيقي ) سطح 160ITC-AV-336تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش موسيقي ) سطح 260ITC-AV-337تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش موسيقي ) سطح 360ITC-AV-338تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار 3DS Max (گرايش موسيقي ) سطح 460ITC-AV-339تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار Poser سطح 160ITC-AV-340تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار Poser سطح 2 ( كتابخانه )60ITC-AV-341تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار Poser سطح 3 ( پويانمايي )30ITC-AV-342تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار Poser سطح 4 ( ساخت مو )30ITC-AV-343تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار Poser سطح 5 ( تنظيمات لباس )30ITC-AV-344تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار Poser سطح 6 ( ماده دهي، چهره و مفاد )30ITC-AV-345تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مايا ( گرايش ساخت اشياء ) سطح 160ITC-AV-346تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مايا ( گرايش ساخت اشياء ) سطح 230ITC-AV-347تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مايا ( گرايش پويانمايي ) سطح 160ITC-AV-348تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مايا ( گرايش پويانمايي ) سطح 260ITC-AV-349تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مايا ( گرايش ارائه خروجي نهايي )60ITC-AV-350تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مايا ( گرايش ماده دهي ) سطح الف30ITC-AV-351تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مايا ( گرايش ماده دهي Hyper Shade ) سطح ب60ITC-AV-352تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مايا ( گرايش نور پردازي ) سطح 160ITC-AV-353تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مايا ( گرايش نور پردازي ) سطح 260ITC-AV-354تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مايا ( گرايش دوربين ) سطح 160ITC-AV-355تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مايا ( گرايش دوربين ) سطح 230ITC-AV-356تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مايا ( گرايش مو و خز )60ITC-AV-357تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مايا ( گرايش لباس )60ITC-AV-358تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مايا ( گرايش جلوه هاي ويژه ) سطح 160ITC-AV-359تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مايا ( گرايش جلوه هاي ويژه ) سطح 260ITC-AV-360تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فتوشاپ سطح160ITC-AV-361تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنائي و كار با وسائل كمك آموزشي30ITC-AV-203تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فيلم سازي60ITC-AV-120تقویم های آموزشی دانلود دانلود
افتر افکت مقدماتي30ITC-AV-122تقویم های آموزشی دانلود دانلود
افترافکت پيشرفته30ITC-AV-123تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روشهاي ارائه مطلب30ITC-AV-204تقویم های آموزشی دانلود دانلود
لایت روم30ITC-AV-205تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عکاسی دیجیتال پرتره30ITC-AV-125تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تدوین با پریمیر30ITC-AV-402تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تیزر سازی30ITC-AV-403تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هر مربی یک فیلم30ITC-AV-206تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تدوین با ادیوس30ITC-AV-401تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فتوشاپ سطح 260ITC-AV-362تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار مولتی مدیا بیلدر30ITC-AV-124تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Autoplay30ITC-AV-126تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فتوشاپ 130ITC-AV-361/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ساخت اشیاء 1(3DMAX )30ITC-AV-308/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فتوشاپ230ITC-AV-362/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عکاسی دیجیتال1(مقدماتی)30ITC-AV-103/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عکاسی دیجیتال 2( پیشرفته )30ITC-AV-103/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار پریمیر پرو2cs3 مقدماتی30ITC-AV-116/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی و کار با انواع برد هوشمند30ITC-AV-415تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ مقدماتی30ITC-AV-405تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فیلمنامه نویسی(مقدماتی)30ITC-AV-411تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگردانی(مقدماتی)30ITC-AV-413تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جلوه های ویژه (مقدماتی)30ITC-AV-408تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ پیشرفته30ITC-AV-406تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جلوهای ویژه (پیشرفته)30ITC-AV-409تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ساخت کلیپ آموزشی با نرم افزار پریمیر30ITC-AV-416تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی- غیرحضوری)30ITC-AV-105/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مقدماتی بر فیلمسازی( غیرحضوری - مجازی)30ITC-AV-363تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار ادیوس مقدماتی30ITC-AV-117/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار ادیوس پیشرفته30ITC-AV-117/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
زیبایی شناسی30ITC-AV-101/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام امادگی(آزمون تخصصی رشته هنرهای نمایشی)1ITC-AV-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش رشته هنرهای نمایشی)1ITC-AV-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-AV-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آموزش عمومی1ITC-AV-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود