شما دپارتمان نقشه کشي صنعتی را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
ترسيم نقشه هاي معماري با نرم افزار autocad200730ITC-DR-202تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترسيم نقشه هاي سازه با نرم افزار autocad200730ITC-DR-203تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش مقدماتي نرم افزار Microsoft project planer 1 و 330ITC-DR-244تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش پيشرفته نرم افزار Microsoft Office project 2007 30ITC-DR-245تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوره پريماورا P3e30ITC-DR-246تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Microsoft Office project server 200730ITC-DR-249تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اتوكد لند دسکتاپ60ITC-DR-256تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و مدلسازي با Autocad پيشرفته 60ITC-DR-601تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و مدلسازي مقدماتي با Autodesk Inventor30ITC-DR-602تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و مدلسازي پيشرفته با Autodesk Inventor60ITC-DR-603تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و تحليل مكانيزم ها با Autodesk Inventor60ITC-DR-604تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و محاسبات قطعات استاندارد با Autodesk Inventor30ITC-DR-605تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و مدلسازي مقدماتي با Mechanical Desktop30ITC-DR-606تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و مدلسازي پيشرفته با Mechanical Desktop30ITC-DR-607تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و مدلسازي سطوح پيشرفته با Mechanical Desktop30ITC-DR-608تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و محاسبات قطعات استاندارد با Mechanical Desktop30ITC-DR-609تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و مدلسازي مقدماتي با Solid Works30ITC-DR-610تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و مدلسازي پيشرفته با Solid Works60ITC-DR-611تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و مدلسازي و قالب سازي با Solid Works30ITC-DR-612تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و محاسبات قطعات استاندارد با Solid Works30ITC-DR-613تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و تحليل مكانيزم ها با Solid Works60ITC-DR-614تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و مدلسازي سطوح پيشرفته باCATIA60ITC-DR-615تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي قالبهاي پلاستيك و فلزي با CATIA30ITC-DR-616تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي سطوح پيشرفته به روش مهندسي معكوس با CATIA30ITC-DR-617تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي مهندسي فاكتورهاي انساني با CATIA30ITC-DR-618تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و تحليل مكانيزم ها با Visual Nastran سطح 1 60ITC-DR-619تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوره تئوري طراحي مكانيزم ها سطح يك 30ITC-DR-620تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوره تئوري طراحي مكانيم ها سطح دو 30ITC-DR-621تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوره تئوري المان محدود ( اجزاء محدود - FEM)30ITC-DR-622تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحليل و طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك با Mold Flow سطح يك 30ITC-DR-624تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول طراحي و ساخت انواع قالبها در صنعت 60ITC-DR-625تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول طراحي و ساخت انواع قالبها فلزي سطح يك 60ITC-DR-626تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول طراحي و ساخت انواع قالبها تحت فشار (دايكاست ) سطح يك 60ITC-DR-627تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول طراحي و ساخت انواع قالبها تزريق پلاستيك سطح يك 60ITC-DR-628تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خواني جامع رشته جوشكاري با كامپيوتر30ITC-DR-629تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي بادامك ها و منحني هاي صنعتي30ITC-DR-630تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اتصالات دائمي در صنعت و اصول ترسيم تصاوير اجرائي 30ITC-DR-631تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول اندازه گذاري در نقشه كشي صنعتي30ITC-DR-632تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اتصالات موقت در صنعت و اصول ترسيم تصاوير اجرائي مطابق استاندارد جهاني Iso30ITC-DR-633تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول هندسه ترسيمي 30ITC-DR-634تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گسترش و برخورد اجسام دوار و كاربرد آنها در صنعت 30ITC-DR-635تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گسترش و برخورد اجسام مسطح و كاربرد آنها در صنعت 60ITC-DR-636تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خواني جامع قالبهاي فلزي به كمك كامپيوتر30ITC-DR-637تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خواني جامع قطعات ريخته گري به كمك كامپيوتر30ITC-DR-638تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خواني جامع قالبهاي پلاستيك به كمك كامپيوتر30ITC-DR-639تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تلرانسهاي مدرن مهندسي مقدماتي 30ITC-DR-640تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تلرانسها و انطباقات براساس ISO28630ITC-DR-641تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول اندازه گيري دقيق مقدماتي30ITC-DR-642تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جداول و استانداردهاي طراحي ISO, DIN30ITC-DR-643تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول نقشه كشي صنعتي پيشرفته ( اجرائي)60ITC-DR-644تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ارتباط بين طراحي صنعتي و نقشه كشي صنعتي 30ITC-DR-645تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي م محاسبات کفيت سطوح در صنعت بر اساس ISO30ITC-DR-646تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول نقشه کشي پايه60ITC-DR-647تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناخت و طراحي اجزا ماشين مقدماتي30ITC-DR-648تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نمودار تلورانسي30ITC-DR-649تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي جيک و فيکسچر کنترلي - مقدماتي30ITC-DR-650تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اندازه گيري تلورانسهاي هندسي30ITC-DR-651تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي جيک و فيکسچر توليد - مقدماتي30ITC-DR-652تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عمران و نقشه برداري با نرم افزار autocad land developmentپيشرفته30ITC-DR-261تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عمران و نقشه برداري با Autocad Civil 3D Land Desktop 2009مقدماتي30ITC-DR-264تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عمران و نقشه برداري با Autocad Civil 3D Land Desktop 2009پيشرفته30ITC-DR-265تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خواني صنعتي رشته اتومکانيک توسط نرم افزار مکانيکال60ITC-DR-653تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خواني صنعتي رشته جوشکاري توسط نرم افزار مکانيکال60ITC-DR-654تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خواني صنعتي رشته تاسيسات توسط نرم افزار مکانيکال60ITC-DR-655تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خواني صنعتي رشته ماشين ابزار توسط نرم افزار مکانيکال60ITC-DR-656تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حجم سازي30ITC-DR-274تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل کيفيت اجراي پروژه هاي عمراني60ITC-DR-275تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بررسي و رسيدگي صورت وضعيت پيمانکاران30ITC-DR-276تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل، زمانبندي وبودجه بندي پروژه هاي عمراني60ITC-DR-277تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نحوه تنظيم قرارداد ها در پروژه هاي ساختماني60ITC-DR-278تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مديريت محيط کار در پروژه هاي عمراني60ITC-DR-279تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترسيم نقشه هاي معماري با نرم افزار autocad2010مقدماتي30ITC-DR-270تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عمران و نقشه برداري با نرم افزار autocad land developmentمقدماتي30ITC-DR-260تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و مدلسازي با اتوکد پيشرفته201030ITC-DR-657تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پروژه(تهیه و ترسیم یک نقشه مجموعه ای اجرائی)30ITC-DR-661تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پروژه اجرائی یک (طراحی و ترسیم نقشه های اجرائی از30ITC-DR-662تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خوانی صنعتی _گروه مکانیک) سطح 1 به کمک نرم اف60ITC-DR-675تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خوانی صنعتی (گروه مکانیک) سطح 2 به کمک نرم اف60ITC-DR-676تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خوانی صنعتی(گروه مکانیک)سطح 1 به کمک نرم افزا60ITC-DR-673تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خوانی صنعتی(گروه مکانیک)سطح 2 به کمک نرم افزا60ITC-DR-674تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه کشی صنعتی به کمک نرم افزار AUTOCAD2010مقدماتی60ITC-DR-680تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه کشی صنعتی به کمک نرم افزار AUTOCAD2010تکمیلی60ITC-DR-681تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و مدلسازی پیشرفته Autodesk Inventor30ITC-DR-603/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود