شما دپارتمان پژوهش و مهارت را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه مسابقات مهارت30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تدوین پودمان و استاندارد آموزشی30ITC-PB-100تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روش تحقیق مقدماتی30ITC-PB-102تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آمار کاربردی مقدماتی و نرم افزارSPSS30ITC-PB-110تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شیوه های یادگیری و مطالعه30ITC-PB-120تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت فناوری30ITC-PB-150تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با اصول و روش های سنجش و اندازه گیری30ITC-PB-250تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی مفاهیم پایه نانو(مختص مربیان اصفهان)16ITC-PB-002تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی روش های شناسائی سنتز نانو ساختارها16ITC-PB-003تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی تجهیزات شناسائی نانو ساختارها16ITC-PB-004تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی کاربردهای فناوری نانو16ITC-PB-005تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی آینده شغلی فناوری نانو16ITC-PB-006تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی فناوری نانوونیازهای مهارتی بازارکار16ITC_PB-007تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی جایگاه فناوری نانوواسنادبالادستی16ITC-PB-008تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی آشنایی با مفهوم توانمندی فناورانه16ITC-PB-009تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی نقش نانودرتوسعه توانمندی فناوری کشور16ITC-PB-010تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی نقش نانودرایجادوحدت فرصت های شغلی16ITC-PB-011تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاههای فعال درحوزه نانو16ITC-PB-012تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه (الکترونیک)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(قنادی)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه (مهندسی مکانیک)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(اتصالات چوبی)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(ساخت و تولید)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(کابینت سازی)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(جواهرسازی)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(آشپزی)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری طراحی پروژه سیستمهای تحت شبکه30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروزه(رباتیک)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(مکاترونیک)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری طراح پروژه نرم افزاربرای تجارت30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(جوشکاری)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(تبرید و تهویه)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس و طراحی پروژه(تاسیسات الکتریکی)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(طراحی وب)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(تراش CNC)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(صافکاری خودرو)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری طراحی پروژه لوله کشی گرمایشی30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(فناوری اتومبیل)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(طراحی فضای سبز)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(طراحی گرافیک)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(کنترل صنعتی)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(آجرچینی)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(فرز CNC )30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(خیاطی)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(کاشیکاری)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه(نقاشی خودرو)30ITC-PB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با روشهای پژوهش کاربردی16ITC-PB-016تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با شیوه نگارش عملی شامل مقاله و گزارش16ITC-PB-017تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با شیوه تنظیم پیشنهاد پژوهش Proposal16ITC-PB-018تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تدوین پودمان به روش دیکومDacum30ITC-PB-019تقویم های آموزشی دانلود دانلود