شما دپارتمان صنايع جوشکاري را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
قوس الکتریکی دستی روی فولادساده کربنیModuel A.s30ITC-WE-001تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري با قوس الكتريكي دستي بر روي فولاد كربني ساده (Module E1-1 )60ITC-WE-002تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري با قوس الكتريكي دستي بر روي فولاد كربني ساده (Module E1-2 )60ITC-WE-003تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري با قوس الكتريكي دستي بر روي فولاد كربني ساده (Module E2-1 )60ITC-WE-004تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري با قوس الكتريكي دستي بر روي فولاد كربني ساده (Module E2-2 )60ITC-WE-005تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري با قوس الكتريكي دستي بر روي فولاد كربني ساده (Module E3-1 ) 60ITC-WE-006تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري با قوس الكتريكي دستي بر روي فولاد كربني ساده (Module E3-2 )60ITC-WE-007تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري با قوس الكتريكي دستي بر روي فولاد E4-130ITC-WE-008تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري با قوس الكتريكي دستي بر روي فولاد E4-260ITC-WE-009تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قوس الكتريكي دستي برروي فولادكربني سادهModuleE5-160ITC-WE-010تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري با قوس الكتريكي دستي بر روي فولاد كربني ساده (Module E5-2 )60ITC-WE-011تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري با قوس الكتريكي دستي بر روي فولاد كربني ساده (Module E6-1 )60ITC-WE-012تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري با قوس الكتريكي دستي بر روي فولاد كربني ساده (Module E6-2 )60ITC-WE-013تقویم های آموزشی دانلود دانلود
متالوژي عمومي 30ITC-WE-014تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري تيگ برروي فولاد ساده كربني ( Module A,S,T1)60ITC-WE-015تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري تيگ برروي فولاد ساده كربني ( ModuleT2)60ITC-WE-016تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري تيگ برروي فولاد ساده كربني ( ModuleT3)30ITC-WE-017تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري تيگ برروي فولاد ساده كربني ( ModuleT4)30ITC-WE-018تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري تيگ برروي فولاد ساده كربني ( ModuleT5)60ITC-WE-019تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري تيگ برروي فولاد ساده كربني ( ModuleT6-1)60ITC-WE-020تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري تيگ برروي فولاد ساده كربني ( ModuleT6-2)60ITC-WE-021تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري برروي فولاد ساده كربني به روش مگ 1 ModuleM60ITC-WE-022تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري برروي فولاد ساده كربني به روش مگ ModuleM260ITC-WE-023تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري برروي فولاد ساده كربني به روش مگModule M360ITC-WE-024تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري برروي فولاد ساده كربني به روش مگ M460ITC-WE-025تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري برروي فولاد ساده كربني به روش مگ 5 ModuleM60ITC-WE-026تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري برروي فولاد ساده كربني به روش مگ ( ModuleM6) 60ITC-WE-027تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري گاز ( Module G1,G2 )60ITC-WE-028تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري گاز ( Module G3 )30ITC-WE-029تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري گاز ( Module G4 )30ITC-WE-030تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري گاز ( Module G5 )30ITC-WE-031تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري گاز ( Module G6 )30ITC-WE-032تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مربيگري بين المللي جوشكاري (IWP(Sec130ITC-WE-033تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مربيگري بين المللي جوشكاري (IWP(Sec260ITC-WE-034تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مربيگري بين المللي جوشكاري (IWP(Sec3,460ITC-WE-035تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مربيگري بين المللي جوشكاري عملي30ITC-WE-036تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مربيگري بين المللي جوشكاري (آزمون )30ITC-WE-037تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري آلومينيوم با فرايند تيگ ( T.AL.1 )30ITC-WE-038تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري آلومينيوم با فرايند تيگ ( T.AL.2 )30ITC-WE-039تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري آلومينيوم با فرايند تيگ ( T.AL.3 )60ITC-WE-040تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري آلومينيوم با فرايند تيگ ( T.AL.5 )60ITC-WE-042تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري آلومينيوم با فرايند تيگ ( T.AL.6 )60ITC-WE-043تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري تيگ بروش فولاد زنگ نزن (T.S.St.1 )30ITC-WE-044تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري تيگ بروش فولاد زنگ نزن (T.S.St.2 )30ITC-WE-045تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري تيگ بروش فولاد زنگ نزن (T.S.St.3 )30ITC-WE-046تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري تيگ بروش فولاد زنگ نزن (T.S.St.4 )30ITC-WE-047تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري تيگ بروش فولاد زنگ نزن (T.S.St.5 ) 60ITC-WE-048تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري تيگ بروش فولاد زنگ نزن (T.S.St.6 )60ITC-WE-049تقویم های آموزشی دانلود دانلود
متالوگرافي فولادها و ساختار جوشكاري شده 30ITC-WE-050تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناسايي و طبقه بندي و کاربرد كليد فولادها30ITC-WE-051تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پيچيدگي و تنش در جوشكاري و نحوه پيشگيري آن30ITC-WE-052تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري هاي مقاومتي 30ITC-WE-053تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسي جوش بروش التراسونيك سطح160ITC-WE-054تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پروژه30ITC-WE-055تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسي جوش بروش التراسونيک Level II30ITC-WE-056تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسي جوش بروش مايعات نافذ Level I&II60ITC-WE-057تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسي جوش بروش ذرات مغناطيسي Level I&II60ITC-WE-058تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسي جوش بروش چشمي Level I30ITC-WE-059تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسي جوش بروش چشمي Level II30ITC-WE-060تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسي جوش بروش راديوگرافي Level I60ITC-WE-061تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسي جوش بروش راديوگرافي Level II60ITC-WE-062تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسي بروش ادي کارنت Level I30ITC-WE-063تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسي بروش ادي کارنت Level II30ITC-WE-064تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تفسير فيلمهاي راديوگرافي30ITC-WE-065تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دستورالعمل نویسی WPS-PQR60ITC-WE-066تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تنش هاي پسماند30ITC-WE-067تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشکاري پيشرفته30ITC-WE-069تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شکست و ترک در جوش30ITC-WE-068تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي جوش30ITC-WE-070تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوره بين المللي PT30ITC-WE-071تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسي جوش بروش التراسونيک Level II60ITC-WE-056/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسي جوش بروش چشمي Level II60ITC-WE-060/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسی تست ادی کارنت Level I60ITC-WE-063/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشكاري تيگ برروي فولاد ساده كربني ( ModuleT3)60ITC-WE-017/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خواني صنعتي رشته جوشکاري با نرم افزار مکانيکال60ITC-WE-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسي جوش به روش ادي کارنت60ITC-WE-064/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسي جوش به روش راديوگرافيRT60ITC-WE-062/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشکاري FCAW30ITC-WE-072تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشکاري گاز G360ITC-WE-029/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تجربه اندوزی حرفه ای(کارورزی در صنعت)30ITC-WE-777تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ (T.AL.4 )60ITC-WE-041تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسی جوش بروش مایعات نافذ Level I&II30ITC-WE-057/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشکاری بر روی فولاد ساده کربنی به روش مگModule M130ITC-WE-024/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشکاری الومینیوم با فرآیند تیگ(TAL3 )30ITC-WE-040/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور60ITC-WE-073تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آماده سازی قطعات برای جوشکاری30ITC-WE-074تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برش قطعات30ITC-WE-075تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مونتاز قطعات30ITC-WE-076تقویم های آموزشی دانلود دانلود
راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاری30ITC-WE-077تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E160ITC-WE-078تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E230ITC-WE-079تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E360ITC-WE-080تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آزمون تخصصی رشته جوشکاری)1ITC-WE-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-WE-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش جوشکاری)1ITC-WE-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آموزش عمومی1ITC-WE-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود